PHNOM PENH, ngày ấy còn đâu
Môt mẩu báo cuả thầy Nguyễn Kim Quý gởi tặng site CFNT. Xin cám ơn thầy rất nhiều.


Đọc bài báo© cfnt, Collège Français de Nha Trang